اوال RGB

3,000 تومان

اوال سبز زئوس

اوال سفید زئوس

اوال قرمز زئوس

ریسه اوال زئوس

فلاشر 2 کانال برنامه دار

72,000 تومان

فلاشر 3 کانال برنامه دار

82,000 تومان

فلاشر 4 کانال برنامه دار

92,000 تومان

فلاشر 6 کانال برنامه دار

110,000 تومان

فلاشر 8 کانال برنامه دار

125,000 تومان

ال ای دی پیکسل 12 میل RGB IC

پیکسل تک رنگ کلاهی

FGW 75N60 HD

ترانزیستور 17N100

ترانزیستور 17N100 SMD

ترانزیستور 20N120

ترانزیستور 28N120

ترانزیستور A25N120

ترانزیستور BUP314

ترانزیستور FGH 40N60

ترانزیستور FGH 40N60SFD

ترانزیستور FGL40N120

ترانزیستور FGL60N100

ترانزیستور FGW40N120HD

ترانزیستور FGW40N120WD

ترانزیستور G30N60

ترانزیستور G4PH40KD

ترانزیستور G4PH40KD SMD