اوال RGB

اوال سبز زئوس

اوال سفید زئوس

اوال قرمز زئوس

ریسه اوال زئوس

فلاشر 2 کانال برنامه دار

فلاشر 3 کانال برنامه دار

فلاشر 4 کانال برنامه دار

فلاشر 6 کانال برنامه دار

فلاشر 8 کانال برنامه دار

ال ای دی پیکسل 12 میل RGB IC

پیکسل تک رنگ کلاهی

دیود 1N5817

دیود 1N5818

دیود 1N5819

دیود 1N5820

دیود 1N5822

دیود MBR20100

دیود MBR20200

دیود MBR2040

دیود MBR30100

دیود MBR40100

دیود SMD 1N5817

دیود SMD 1N5819

دیود SMD 1N5822