اوال RGB

3,000 تومان

اوال سبز زئوس

اوال سفید زئوس

اوال قرمز زئوس

ریسه اوال زئوس

فلاشر 2 کانال برنامه دار

72,000 تومان

فلاشر 3 کانال برنامه دار

82,000 تومان

فلاشر 4 کانال برنامه دار

92,000 تومان

فلاشر 6 کانال برنامه دار

110,000 تومان

فلاشر 8 کانال برنامه دار

125,000 تومان

ال ای دی پیکسل 12 میل RGB IC

پیکسل تک رنگ کلاهی

هسته فریت

هسته فریت EE

هسته فریت حلقوی 10mm

هسته فریت حلقوی 13mm

هسته فریت گرد 13.5mm

هسته فریت گرد 13mm

هسته فریت گرد 23mm

هسته فریت گرد 24mm

هسته فریت گرد 31mm

هسته فریت گرد 33mm

هسته فریت گرد 36mm

هسته فریت گرد 9.6mm